Ehliyetler

1-Kazancı Belgesi,
Kazanların, ehliyetli ve ehil kişiler tarafından işletilmesi gereklidir. Çünkü kazanların fenne ve tekniğe uygun işletilmemesi durumunda, çok büyük basınçlara ulaşması ve patlaması dolaysıyla büyük kazaların meydana gelme ihtimali mevcuttur.
Kazancılar,, genel manada kazanlarla ilgili gerekli bilgileri bilmelerinin yanında özellikle kullandıkları kazanlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

2-Patlayıcı Madde Ateşleme Belgesi,
Patlatıcı maddelerin kullanılması, bu konuda yetiştirilmiş ve yetkililer tarafından görevlendirilmiş Patlayıcı Madde Kullanma Yetki Belgesi olan ateşleyiciler tarafından yapılmalıdır.

3-İş Makinesi Operatör Belgesi
İş Makineleri, bu konuda yetiştirilmiş ehil operatörler tarafından yapılması gerekmektedir. Bu konuda mevzuatta düzenlenmiş bir şekil veya prosedür bulunmamaktadır. Bu durum, İşverenin , çalıştırdığı kişiye, yaptığı iş ile ilgili olarak gerekli eğitimi yapması mecburiyeti çerçevesinde düşünülmelidir. Bu durumda, İşveren, elemanını, yeterli bir kurstan geçirerek operatör belgesi verebilir ve işçisini operatör olarak çalıştırabilir.

4-G sınıfı ehliyeti
Trafiğe çıkacak iş makinelerini kullanacak kişilerin G sınıfı sürücü belgelerinin olması gereklidir.

5-Römork kullanma ehliyeti
Aracına römork takacak sürücülerin ise, aracına römork takarak sürebileceği hususunun ehliyetine işlenmesi gerekmektedir.

6-Bonservis,
Bonservis, bir kişinin, herhangi bir yerde, çalışmış olduğunu gösteren bil belgedir. Tek başına yeterlik belgesi veya operatör belgesi olarak düşünülmemelidir.

7-Ustalık Belgesi
Çıraklık yasasına göre verilen bil belgedir. Yaptığı işte ehil olduğunu gösterir.

8-Eğitici ustalık belgesi
Eğitici ustalık belgesi ise, ustanın işinde ehil olmasının yanında aynı zamanda yanına çırak alabileceğini, çırak yetiştirebileceğini gösteren bir belgedir.

9-İşe girişte iş güvenliği eğitimi, işyerine ve işe adaptasyon:
İşyerlerinde, özellikle Ülkemizde, işçi sirkülâsyonu çok fazladır. İşçilerin de büyük çoğunluğu tarladan gelmekte, sanayi ve fabrika tecrübesi bulunmamaktadır. Bu sebeple, işçiler işe alındıklarında, İşyerine ve işe adaptasyon eğitinin verilmesi çok önemlidir. Bu eğitimde ağırlıklı olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları işlenmelidir. Bu şekilde, işyeri ve iş acemiliğinden kaynaklanacak kazalara sebep olunmamalıdır. Bu eğitimin belgelenmesi yetkililerin görmesi açısından önemli olduğu gibi, işçiler açısından da önemlidir. Çünkü işçilerin, kendilerine öğretilip, altına imzalarını attıkları tedbirlere uymakta daha gayretli oldukları, kendilerini daha sorumlu hissettikleri bilinen bir gerçektir.

İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DEFTER VE KAYITLAR

1-İş Güvenliği Kurulu Defteri,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği Kurulu, işyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkında gerekli çalışmaları yapan, gerekli tedbirleri öneren, uygulatan, kontrol eden, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda en yetkili bir kuruldur. Bu kurulun çalışmalarının bir deftere işlenmesi gerekmektedir. İşte bu defter İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Defteridir.
Bu kurulun çalışmasında, İşyeri Hekiminin ve İş Güvenliği uzmanının lokomotif görevi görmeleri gerekmektedir. Çünkü İşçi sağlığı ve İş Güvenliği konusunda en çok bilgi sahibi olan kişiler bular olmalıdır. Eğer iş güvenliği uzmanı, sadece iş güvenliğine bakan teknik bir kişi olmaz ise bu görevini yeterli olarak yerine getirmesi zorlaşmaktadır. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, hukuki ve teknik, sosyal ve ekonomik boyutu olan çok geniş bir konudur. Bu geniş konuyu, herhangi bir işe (Personel Müdürlüğüne veya İşletme Müdürlüğüne ilave olarak) ilave olarak yürütebilmek, kamil manada yürütebilmek mümkün değildir.
İş Güvenliği uzmanları, sadece bu işten sorumlu olmalı ve etkili ve yetkili şekilde yönetimin üst mercilerine bağlı olarak çalışmalıdır.

2-Yapı İş defteri
Yapı İş Defteri İnşaat işyerlerinde, inşaatın Fenni Sorumlusu tarafından tutulan bir defterdir. Bu deftere, işyerinde alınan emniyet ve sağlık tedbirleri yazılmalıdır.
Bu defterin birinci sayfası usulüne uygun olarak doldurulduktan sonra Çal.Sos.Güv.Bak.Bölge Müdürlüğü tarafından bütün sayfaları mühürlenerek tasdik edilir.

3-Fenni Nezaretçi Rapor Defteri
Fenni nezaretçinin yaptığı denetim neticelerini, önerilerini yazdığı noterce onaylı bir defterdir.

4-Pat. Mad. Kayıt Defteri,
Patlayıcı madde depolarında bulunan, patlayıcı madde giriş ve çıkışının yazıldığı ve sorumlularının belirtildiği bir defterdir.

5-Patlayıcı Maddelere İlişkin Yönerge:
Patlayıcı maddelerin taşınması, depolanmasına ilişkin, Fenni nezaretçi tarafından hazırlanan bir yönergedir. Bu Yönergede, tesis ve genel durum planları, nem bozulma ve donmaya karşı koruma, Tecrit, Havalandırma, patlama ve yangına karşı önlemler, yangın anında gaz ve dumanların boşaltılması ile ilgili hususlar belirtilir.

6-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği:
Her işyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından riskleri farklıdır. Bu sebeple işyerlerinde genel mevzuat hükümlerinden başka bazı kaidelerin getirilmesi, bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarının görevlerinden biri de, İşyerinde uyulması gerekli sağlık ve güvenlik kaidelerinin bulunduğu bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmeliği taslağı hazırlamak, bu taslağı İşverene sunup tasdik ettirdikten sonra(Yönetmelik haline geldikten sonra) işyerinde uygulanmasını sağlamaktır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İç Yönetmelikleri, İşyerlerinde el kitapçığı şeklinde düzenlenmekte ve işçilere dağıtılarak, işçiler eğitilerek, bu yönetmeliğe uyulması sağlanmaktadır.

7-Taş ocağı Açık İşletme Yönergesi(M.T.O.H.T.M.363)
Bu Yönerge, Taş ocaklarında (Açık İşletmelerde) İşyerinin fenni nezaretçisi tarafından hazırlanan, İşyerinde emniyetli çalışma yapmaya yönelik olan,
- Kademelere verilecek en çok yükseklik,
- Güvenle çalışmaya olanak verecek kademe düzlüğü genişliği,
- İşyerinin şartlarına göre kademelere verilmesi gereken şev derecesi
- Lağım derinliği ve konulacak patlayıcı madde miktarı
- Ateşleme sırasında makinelerin ve işçilerin güvenlikleri için alınacak tedbirler,
- Makinelerin çalışma koşulları, yükleme boşaltma yerleri, manevra yerleri,
- Patlayıcı madde doldurma sıkılama ve ateşleme sırasında güvenlik tedbirleri,
- Çalışma yerine görevlilerden başkasının girmemesine yönelik önlemler,
- Patlayıcı madde depolanması, taşınması ve patlatılmasına dair tedbirleri, içeren bir yönergedir.

4-İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İstatistik Fişi
İşyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının neticesi durumunda bulunan , iş kazalarında , meslek hastalıklarında ve iş günü kayıplarındaki müspet gelişmeyi görebilmek için İşyerinde yapılan istatistik çalışmasıdır.

ETİKETLER VE LEVHALAR

1-Asansör kabinlerinde azami yükü gösterir levha,
2-Vinçlerde azami yükü gösterir levha,
3-Ecza dolaplarının, kaç numaralı dolap olduğu ve içinde bulunan malzemelerin listesi,
4-Motopompların kontrol tarihlerini gösterir etiket,
5-Zımpara taşı tezgahında gözlüksüz çalışma yasağını belirten levha,
6-Basınçlı kaplar üzerinde etiket,
7-Kompresörler üzerinde etiket,
8-Kazanlar üzerindeki etiket,
9-Motorlu araçların ve römorkörlerin taşıyabilecekleri en fazla yük,
10-Par.Pat.Teh.ve Zar.Mad. bulunan kap ve ambalajların etiketleri,
11-Seyyar yangın söndürme cihazlarının kontrol tarihleri,
12-Basınçlı gaz tüplerinin etiketleri,
13-Karpit bulunan kapların üzerine “Karpit Kuru Tutulacak” yazılı etiket,
14-Asetilen jeneratörünün üzerindeki etiket,
15-Muhtelif ikaz levhaları

İŞVERENLERİN BİLDİRİMLERİ VE İZİN TALEPLERİ

1-İşyeri bildirimi(İ.K.M.3)
2-İş Kazasının bildirimi(İ.K.M.73)
3-Kurma izni beyannamesi(İ.K.Geçici M.2)
4-İşletme belgesi alınması
5-Sağlık Kuralları Bakımından Günde Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerin bildirimi(İlgili Tüz.M.6)
6-Gece postalarında kadın işçi çalıştırma izni(İlgili Tüz.M.9)
7-Gece postalarında çalışan kadın işçilerin kimlikleri
8-Ağır ve Teh.İşl.Çal. İşçilerin kimlikleri
9-İşçi postalarının sayısı ve çalıştırılacak işçilerin bildirimi(Pos. Hal. İşçi Çal. Yür. İşl. Çal. İlş. Bazı Usul ve Kurallar Hak.Tüz.Md.2)
10-Postaların 15 günde bir değiştirilmesi izni,
11-Fazla çalışma yaptırılması izni(Fazla Çalışma Tüz.Mad.6)
12-Hazırlama tamamlama ve temizleme işlerinde çalışacak işçilerin, çalışma şartlarının bildirimi (Haz.Tam.Tem.İşl. Tüz.Mad.6)
13-Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti İçin Gerekli Maddeler İmal Olunan İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hak. Tüzük kapsamında olan
14-İşyerlerinin bildirimi,
15-Emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarında tutulacak kayıtlar:

YANGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLERLE İLGİLİ BELGELER:

1. İtfaiye teşkilatının aylık tatbikatları
2. Yangın söndürme ekipleri ve eğitimi
3. Alarm ve tahliye denemeleri
4. Seyyar Yan.Sön.Cihz. Kontrolü
5. Yangın hortumlarının kontrolü
6. Motopompların kontrolü
7. Yangın söndürme tüplerinin testi
8. Ateş ve kıvılcım yasağını belirten levhalar

MAKİNA TEZGAH VE TESİSLERİN KONTROL VE DENEYLERİ

1. Asansörlerin kontrolü
2. Kaldırma araçlarının kontrolü
3. Forkliftlerin kontrolü
4. Kazanların testi ve kontrolü
5. Basınçlı Kap. “ “
6. Vünkanizatörlerin “
7. Basınçlı su ve hava tanklarının kontrolü
8. Basınçlı asit tanklarının “
9. Akaryakıt tanklarının kontrolü
10. SPG tanklarının “
11. Basınçlı gaz tüplerinin “
12. Asetilen tüplerinin “
13. Havalandırma tesisatının kontrolü
14. Marangoz makinelerinin kontrolü
15. Emniyet supaplarının kontrolü
16. Fırın ve ocakların kontrolü
17. Elektrikli el aletlerinin kontrolü
18. Tam yalıtılmış elektrik cihazlarının kontrolü
19. Elektrik tesisatının kontrolü
20. Topraklama tesisatının kontrolü
21. Boru tesisatının kontrolü
22. İçinde sıvı bulunan tank ve depoların kontrolü
23. Taban ve asma katların kontrolü
24. Kişisel koruyucuların kontrolü

EHLİYETLER

1. Kazancı belgesi
2. Patlayıcı madde ateşleme belgesi
3. İş makinesi operatörü belgesi
4. G sınıfı sürücü belgesi
5. Römork kullanma belgesi
6. Bonservis
7. Ustalık belgesi
8. Eğitici ustalık belgesi
9. Yapılan eğitimlerle ilgili belgeler

İŞYERİNDE TUTULMASI GEREKLİ DEFTER VE KAYITLAR

1. İş Güvenliği Kurulu defteri
2. İş güvenliği içi yönetmeliği
3. İş kazaları meslek hastalıkları istatistik fişi
4. Yapı İş defteri
5. Fenni nezaretçi defteri
6. Patlayıcı madde kayıt defteri
7. Patlatıcı maddeye ilişkin yönerge
8. Taş ocağı açık işletme yönergesi

ETİKETLER VE LEVHALAR

1. Asansör kabininde azami yükü gösteren levha
2. Vinçlerde azami yükü gösteren levha
3. Ecza dolabı malzeme listesi
4. Motopompların kontrol levhası
5. Seyyar Yan. Cihaz.Kontrol kartı
6. Gözlüksüz çalıma yasağı levhası
7. Basınçlı kapların etiketleri
8. Kompresörlerin etiketleri
9. Kazanların etiketleri
10. Araçların azami yük levhaları
11. Par.Pat.Mad.kaplarının etiketleri
12. Basınçlı gaz tüpleri etiketleri
13. Karpit kuru tutulacak yazılı levha
14. Asetilen jeneratörü etiketi
15. Muhtelif ikaz levhaları

İŞVERENİN BİLDİRİMLERİ VE İZİN TALEPLERİ

1. İşyeri bildirimi
2. Kurma izni beyannamesi
3. İşletme belgesi alınması
4. İş kazası bildirimi
5. 7,5 saat ve daha az çalışılması gerekli yerler ile ilgili bildirim
6. Gece postalarında kadın işçi çal.izni
7. Gece postalarında çalışan kadın işçilerin kimlikleri
8. Ağır ve teh.işl.çal.işçilerin kimlikleri
9. İşçi postalarının sayısı ve çalışanların bildirimi
10. Postaları 15 günden bir değiştirme izni
11. Fazla çalışma yaptırma izni
12. Hazırlama tamamlama ve temizleme işlerinde çalışacak işçilerin çalışma şartlarının bildirimi.

2009-11-06 – 15:27:41

Derleyen:
Salih Latif Gültekin
İsig Uygulama Koordinatörü

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Murat Duman Tasarım